Implikasi kepemimpinan pengajaran pengetua, kepuasan kerja dan pengajaran berkesan guru terhadap prestasi peperiksaan pelajar sekolah menengah luar bandar di Sarawak

Usang Anak Ngrambang, (2012) Implikasi kepemimpinan pengajaran pengetua, kepuasan kerja dan pengajaran berkesan guru terhadap prestasi peperiksaan pelajar sekolah menengah luar bandar di Sarawak. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Universiti Malaysia Sabah.

Full text not available from this repository.

Abstract

Tumpuan kajian berkaitan dengan implikasi kepemimpinan pengajaran pengetua, kepuasan kerja dan pengajaran berkesan guru terhadap prestasl peperiksaan. Teori Kepemimpinan pengajaran pengetua Hallinger dan Murphy, Dwyer, dan Weber, Teori kepuasan kerja ialah Teori Oua Faktor dan Model Pengajaran guru berkesan Pemastian Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, Feldman, Grasha dan Good dan Brophy digunakan sebagai platform utama dalam kajian ini. Kaedah kajian tinjauan ini melibatkan 880 sampel dalam kalangan guru. Instrumen yang digunakan lalah soalselidik yang dibahagikan kepada lima bahagian iaitu ciri demografi, skala prestasi peperiksaan, skala kepemimpinan pengajaran pengetua, skala kepuasan kerja guru guru dan skala pengajaran berkesan guru. Analisis skor min, analisis univariat (ANOVA) dan pelbagai (korelasi Pearson, analisis regresi pelbagai dan analisis laluan) digunakan bagi menguji hipotesis kajian pada aras signifikan p<.05. Keputusan ujian menunjukkan tahap kepemimpinan pengajaran pengetua, kepuasan kerja guru, pengajaran berkesan guru dan prestasi peperiksaan berada pada tahap sederhana. Keputusan ujian min menunjukkan terdapat perbezaan skor min yang signifikan kepuasan kerja guru dengan prestasi peperiksaan berdasarkan ciri-ciri demografi tetapi sebaliknya terdapat perbezaan skor min yang tidak signifikan kepemimpinan pengajaran pengetua dan pengajaran berkesan guru berdasarkan ciri-ciri demografi dalam kalangan responden. Keputusan korelasi (r) menunjukkan terdapatnya positif dan negatif yang signifikan dan tidak signifikan antara variabel kajian kalangan responden kajian. Selanjutnya keputusan regresi linear dan pelbagai juga menunjukkan terdapat implikasi yang signifikan dan tidak signifikan antara variabel bersandar dengan prestasi peperiksaan. Selain itu, keputusan analisis laluan yang dilakukan juga menunjukkan model asal yang dibangunkan tidak sepadan dengan data sampel kajian tetapi setelah model modifikasi dilakukan menunjukkan model baru yang dibentuk adalah sepadan dengan data sampel kajian. Seterusnya terdapat hubungan secara langsung dan tidak langsung yang signifikan kepemimpinan pengajaran pengetua, kepuasan kerja guru dan pengajaran berkesan guru dengan prestasi peperiksaan.Kekuatan hubungan langsung dan tidak langsung didominasikan oleh kepuasan kerja guru terhadap prestasi pepertksaan. Justeru cadangan daripada keputusan ini, variabel tersebut perlu diberi tumpuan dalam peningkatan prestasi peperiksaan di sekolah menengah luar bandar.

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined])
Uncontrolled Keywords: leadership, principals, job satisfaction, teaching effectiveness, academic achievement, leadership theory
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Divisions: SCHOOL > School of Education and Social Development
Depositing User: ADMIN ADMIN
Date Deposited: 24 Aug 2015 09:37
Last Modified: 07 Nov 2017 07:06
URI: http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/11607

Actions (login required)

View Item View Item