Hubungan antara kepuasan kerja dengan motivasi guru sekolah menengah di daerah Sandakan

Siti Rokiah Kadir (2013) Hubungan antara kepuasan kerja dengan motivasi guru sekolah menengah di daerah Sandakan. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

[img]
Preview
Text
Hubungan antara kepuasan kerja.pdf

Download (12MB) | Preview

Abstract

Kajian ini bertujuan melihat hubungan antara kepuasan kerja guru dengan motivasi kerja guru. Bagi pembolehubah antara kepuasan kerja guru akan dilihat dari dimensi bidang tugas, dimensi penghargaan dan dimensi penilaian kendiri manakala pembolehubah motivasi dengan kerja guru dilihat dart dimensi peningkatan pencapalan profesional, dimensi persaingan kerja dan dimensi mencuba kemahiran baru. Kajian IN juga turut mengambil kira perbezaan kepuasan kerja guru berdasarkan faktor demografi dart aspek jantina, status perkahwinan, gaji, penga(aman mengajar dan lokasi sekolah. Seramai 297 orang responden daripada lima buah sekolah yang dipilih secara rawak mudah terlibat dalam kajian ini melibatkan guru lelaki dan perempuan yang berbeza status perkahwinan, gaji dan pengalaman mengajar yang terdiri daripada guru yang bertugas di bandar dan luar bandar. Nilai kebolehpercayaan instrumen yang digunakan lalah 0.922. Data yang diperoleh telah dianaiisis dan diinterprestasi menggunakan perisian Statistical Package for Social Science 10.1 (SPSS Versi 10.1). Analisis deskriptif melibatkan frekuensi, peratusan, min dan sisihan piawai bagi mendapatkan perbezaan faktor demografi responden manakala statistik inferensi yang digunakan talah ujian-tdan ANOVA untuk melihat perbezaan, dan ujian korelasi digunakan untuk melihat perhubungan bagi pembolehubah-pembolehubah yang teriibat. Dapatan yang diperolehi dalam kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan kerja guru berdasarkan faktor demografi laitu jantina (t = . 494, p>. 05), status perkahwinan (t = -. 655, p>. 05), lokasi sekolah (t = -. 078, p>. 05), gaji (f = 1.240, p>. 05) dan pengalaman mengajar (f = 1.002, p>. 05). Namun begitu, berdasarkan ujian korelasi, didapati terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja guru dengan motivasi guru berdasarkan dimensi-dimensi yang dipilih iaitu dimensi bidang tugas dengan motivasi peningkatan profesional (r = . 487), dimensi penghargaan dengan motivasi persaingan kerja (r = . 329), dimensi penilaian dengan motivasi mencuba kemahiran baru (r = . 342). Berdasarkan dapatan kajian ini, kepuasan kerja dan motivasi guru adalah sating berkaitan dan harus bijak ditangani agar para guru dapat meningkatkan kredibiliti dan ketrampilan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Oleh itu, warga guru perlu bersama-sama menggalas tanggungjawab bagi memastikan peningkatan kepuasan kerja dan motivasi guru dalam segenap dimensi, pemantauan dan penambahbaikan haruslah dilakukan secara berterusan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: job satisfaction, work motivation, teachers' work
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
Divisions: FACULTY > Faculty of Psychology and Education
Depositing User: MUNIRA BINTI MARASAN -
Date Deposited: 09 Feb 2018 14:59
Last Modified: 09 Feb 2018 14:59
URI: http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/18700

Actions (login required)

View Item View Item