Pengaplikasian perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer bagi pembelajaran kosa kata murid bermasalah pendengaran

Lajiwin Kudun @ Jovinia, (2008) Pengaplikasian perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer bagi pembelajaran kosa kata murid bermasalah pendengaran. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

[img]PDF
2681Kb

Abstract

Tujuan kajian ini adalah untuk membandingkan pencapaian kosa kata murid bermasalah pendengaran sebelum dan selepas mereka menggunakan perisian PPBK yang dibina untuk mereka. Reka bentuk yang digunakan ialah penyelidikan kuantitatif yang berasaskan reka bentuk kuasi-eksperimen. Kajian ini dijalankan selama 12 minggu di sekolah yang melaksanakan program integrasi untuk murid bermasalah pendengaran di negeri Sabah. Seramai 30 orang murid bermasalah pendengaran dipilih daripada kelas tingkatan satu. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah Ujian Pencapaian Kosa Kata. Ujian-t pula digunakan untuk membandingkan skor min praujian dengan skor min pascaujian bagi kedua-dua aspek yang dikaji iaitu ketepatan ejaan dan makna perkataan. Aras signifikan 0.05 telah digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis yang telah dibentuk. Selain itu, kaedah temu bual berstruktur juga digunakan bagi tujuan menjelaskan data kuantitatif. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara skor min praujian dengan skor min pascaujian dalam kedua-dua aspek yang dikaji. Kesimpulannya, perisian PPBK ini boleh diguna pakai bagi murid bermasalah pendengaran yang terlibat dalam kajian ini.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:hearing disability, vocabulary achievement, PPBK software, deaf
Subjects:Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software
Divisions:SCHOOL > School of Education and Social Development
ID Code:6224
Deposited By:IR Admin
Deposited On:10 Jun 2013 14:32
Last Modified:10 Jun 2013 14:32

Repository Staff Only: item control page


Browse Repository
Collection
   Articles
   Book
   Speeches
   Thesis
   UMS News
Search
Quick Search

   Latest Repository

Link to other Malaysia University Institutional Repository

Malaysia University Institutional Repository