Pengaruh pengurusan pensijilan halal, modal insan dan amalan piawaian halal terhadap prestasi organisasi dalam industri makanan halal di Malaysia: peranan saiz organisasi sebagai moderator

Baharudin Othman (2016) Pengaruh pengurusan pensijilan halal, modal insan dan amalan piawaian halal terhadap prestasi organisasi dalam industri makanan halal di Malaysia: peranan saiz organisasi sebagai moderator. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

[img]
Preview
Text
Pengaruh pengurusan pensijilan halal, modal insan dan amalan piawaian halal terhadap prestasi organisasi dalam industri makanan halal di Malaysia.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengurusan pensijilan halal, faktor modal insan, amalan piawaian halal (operasi halal dan jaminan halal) terhadap prestasi organisasi di kalangan pengusaha makanan halal di Malaysia. Secara khususnya tujuh objektif kajian telah digariskan. Pertama, mengenal pasti pengaruh pengurusan pensijilan terhadap operasi halal. Kedua, mengenal pasti pengaruh pengurusan pensijilan terhadap jaminan halal. Ketiga, mengenal pasti pengaruh faktor modal insan terhadap operasi halal. Keempat, mengenal pasti pengaruh faktor modal insan terhadap jaminan halal. Kelima, mengenal pasti pengaruh amalan piawaian halal terhadap prestasi organisasi. Keenam, menentukan samada saiz organisasi berperanan sebagai moderator hubungan di antara amalan piawaian halal dengan prestasi organisasi. Ketujuh, mengenal pasti sarna ada terdapat perbezaan yang signifikan terhadap prestasi organisasi berdasarkan saiz organisasi. Teori pendekatan sistem dan pendekatan sumber telah digunakan sebagai asas kerangka teoritikal kajian. Sebanyak 241 organisasi melalui Jawatankuasa Halal Dalaman bagi kategori multinasional (n=69) dan perusahaan keeil sederhana (n=172) di Malaysia terlibat sebagai responden secara kaedah tinjauan keratan rentas. Empat bahagian dalam soal selidik telah digunakan iaitu; soal selidik pengurusan pensijilan halal, soal selidik faktor modal insan dan prestasi organisasi yang diubahsuai daripada pengakaji lepas. Manakala soal selidik amalan piawaian halal pula dibangunkan sendiri oleh pengkaji berdasarkan akta, standard, peraturan dan pekeliling terkini yang digunapakai dalam pensijilan pengesahan halal di Malaysia. Kebolehpercayaan dan dan kesahan soal selidik telah dilakukan dan nilai alpha eronbaeh adalah dalam Iinkungan yang diterima umum (0.75 hingga 0.94). Data dianalisis dengan menggunakan perisian IBM Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 21.0 Pengujian ke atas hipotesis kajian telah menunjukkan bahawa; i) komitmen pengurusan memberi pengaruh terhadap operasi halal ii) prosedur pelaksanaan dan komitrnen memberi pengaruh terhadap jaminan halal; iii) sikap memberi pengaruh terhadap operasi halal; iv) pengetahuan, sikap dan kepekaan polisi semasa memberi pengaruh terhadap jaminan halal; v) jaminan halal memberi pengaruh terhadap prestasi organisasi; vi) saiz organisasi berperanan sebagai moderator antara hubungan operasi halal dan prestasi organisasi; vii) wujudnya perbezaan yang signifikan prestasi organisasi bagi kategori multinasional dan perusahaan keeil sederhana. Dapatan kajian ini telah memberikan beberapa implikasi samada terhadap teori dan model, penyelidikan mahupun pengamalan. Kajian mendapati bahawa prestasi organisasi dipengaruhi oleh satu rantaian yang berhubung kait antara satu sarna lain bermula daripada input, kemudiannya diterjemahkan dalam bentuk proses dan akhimya menghasilkan pencapaian yang turut disokong oleh kawalan dalaman organisasi. Hasil kajian ini memberi nilai tambah melalui instrumen baharu sebagai penilaian dalaman awal oleh organisasi sebelum penilaian dibuat oleh pihak autoriti dalam pensijilan halal di Malaysia. Sesungguhnya elemen pengurusan pensijilan halal, faktor modal insan dan amalan piawaian halal juga perlu diberi perhatian oleh semua pihak dalam menjadikan Malaysia sebagai hab halal terus kekal di pesada antarabangsa. Pada masa yang sama, kajian lanjut berkaitan makanan halal juga pertu mengambilkira skop, kaedah dan responden kajian yang terlibat dalam mengembangkan i1mu pengetahuan dalam bidang ini.

Item Type: Thesis (Masters)
Keyword: Halal food manufacturers , halal certification management, food
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
Department: FACULTY > Faculty of Business, Economics and Accounting
Depositing User: NORAINI LABUK -
Date Deposited: 03 Jan 2018 13:03
Last Modified: 03 Jan 2018 13:03
URI: https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/17900

Actions (login required)

View Item View Item