Pemprofilan komponen aroma termeruap dalam pangium edule berdasarkan ekstrak dan proses yang berbeza

Nor Qhairul Izzreen Moho Noor (2010) Pemprofilan komponen aroma termeruap dalam pangium edule berdasarkan ekstrak dan proses yang berbeza. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
Pemprofilan komponen aroma termeruap dalam pangium edule berdasarkan ekstrak dan proses yang berbeza.pdf

Download (138kB) | Preview

Abstract

Kajian ini secara umumnya adalah untuk mengkaji kesan kaedah pemprosesan yang bertainan, keatas kualitl proksimat bijl panglterfennentasi, dlasap, direbus dan dikeringkan sepertI kandungan air, abu, protein, fiber, dan karbohidrat. Dua kumpulan sampel yang dikajl, Jaitu sampel pangl yang telah melalul proses prapertakuan (rendam 30 minit, didih 3 jam, kertngkan 5 jam) sebelum difermentasikan, serta sampel pangl terfennentasi tanpa melaui proses pra-per1akuan ter1ebih dahulu. Kaedah fermentasi Inl dilakukan kerana biji pangl Inl selalu digunakan dalam bentuk selepas difermentasl ataupun selepas diasapkan selama sebulan sebelum boIeh dlgunakan dalam masakan. Bijl pangl yang dikeringkan dan didldih sangat jarang digunakan di Sabah, tetapi terdapat penggunaan biji pangi dalam bentuk rawatan didih dan kering Inl dl Indonesia dan kepulauan Borneo yang lain. Oleh itu, kajlan Inl bertujuan untuk melihat sejauh mana rawatan yang berbeza Inl mempengaruhl kandungan proksimat hasil akhlr bijl pangl selepas rawatan dan dlbandingkan dengan bijJ pangi mentah sebagal kawalan. setain itu disebabkan penggunaan bijl pangl yang telah diasapkan sangat meluas dikalangan masyarakat dusun dl Sabah, kesan per1akuan pengasapan dlkajl selama sebulan untuk melihat perubahan dati segl kandungan proksimat yang hadir dalam bijl pangi Inl. Analisls bagl komponen meruap juga dijalankan bagl setiap jenis rawatan dengan menggunakan kaedah ekstraksl yang berbeza sepertI SDE, SFE dan SPME untuk melihat kebolehan setiap kaedah dalam mengekstrak komponen meruap dar1pada bijl pangl. Hasil daripada pengekstrakan Inl akan dlanalisis dengan menggunakan spektrometri jislm kromatografi gas. Keputusan yang diperolehl adalah dalam bentuk kualitatif di mana Ia mengambil bacaan kawasan peratusan relatif (RPA). DI sinl analisls secara kuantitatif tidak dilakukan. Selain itu, biji pangl InJ diketahul mengandungi kandungan toksik lalto sianogenik glikoslda. OIeh itu, ujJan toksikologi juga dijalankan ke atas tikus Sprague-dawley jantan dan betina dengan menggunakan rawatan yang dipilih selama 28 hart untuk meluhat kesan ketoksikan ini.

Item Type: Research Report
Keyword: Pangi seeds , Sabah , Borneo , cyanogenic glucoside
Subjects: T Technology > TX Home economics > TX1-1110 Home economics > TX341-641 Nutrition. Foods and food supply
Depositing User: NORAINI LABUK -
Date Deposited: 16 Jul 2019 09:42
Last Modified: 16 Jul 2019 09:42
URI: https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/22683

Actions (login required)

View Item View Item